Dom Pomocy Społecznej
w Borkach Wielkich
Dom Seniora
OPIEKA CAŁODOBOWA

_

Pomoc

Opieka całodobowa i poszpitalnaDom Pomocy Społecznej to placówka, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

Domy Pomocy Społecznej zastępują rodzinę w jej funkcjach opiekuńczych w stosunku do wymagającego całodobowej opieki starszego, chorego lub niepełnosprawnego członka rodziny w sytuacji, w której tej rodziny brak lub nie jest ona w stanie z tej funkcji się wywiązać.

Nasz Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich jest placówką przeznaczoną dla ponad 40 podopiecznych (kobiet i mężczyzn). Zapewniamy pobyt w pokojach 1, 2 oraz 3 osobowych. Opieka całodobowa jest skierowana do osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

DPS Borki Wielkie jest jednostką wsparcia pomocy społecznej, w którym prawo do umieszczenia przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

orn

Info

Procedura umieszczenia w DPS na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy SpołecznejPodstawą umieszczenia w DPS jest wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu osoby do Domu Pomocy Społecznej na podstawie pisemnego wniosku osoby o skierowanie do DPS złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ma zostać umieszczona w Domu Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek umieszczenia osoby w DPS i pokrywania kosztów pobytu jeśli spełnione jest m. in. kryterium dochodowe, niezależnie od tego czy jest to Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez samorząd, czy też Dom prywatny. Często prywatny Dom Pomocy Społecznej jest mylony z prywatnym Domem Opieki, a nie są to podmioty tożsame.

Ośrodek Pomocy Społecznej może skierować osobę tylko do Domu Pomocy Społecznej jeśli zachodzą ku temu przesłanki (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), niezależnie od tego czy Dom Pomocy Społecznej jest prywatnym podmiotem, czy też prowadzonym przez samorząd. Pobyt w DPS jest odpłatny.

Obowiązani do opłat za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

    1.   osoba – mieszkaniec DPS-u,
    2.   małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
    3.   gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

    1.   mieszkaniec DPS, jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
    2.   małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
          • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
          • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
    3.   gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.


Info

Procedura umieszczenia w DPS na zasadach komercyjnychW sytuacji gdy nie są spełnione warunki skierowania osoby do Domu Pomocy Społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, istnieje możliwość umieszczenia takiej osoby na zasadach komercyjnych.

Procedura ta jest znacznie szybsza i prostsza, ponieważ ogranicza się do zawarcia umowy o opiekę z Domem Pomocy Społecznej.

Obowiązani do opłat za pobyt w DPS są wówczas osoby wskazane w umowie.


WORK

Praca dla opiekunek


Szukasz pracy w stabilnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku i jesteś osobą, która nie przechodzi obojętnie obok osób starszych, potrzebujących pomocy i zaopiekowania?
To mamy pracę dla Ciebie, w której będziesz mogła się spełnić.
Obecnie coraz więcej rodzin szuka wyspecjalizowanych firm zajmujących się profesjonalną opieką. Zatrudnienie u nas gwaranuje stabilną pracę oraz pełne świadczenia urlopowe i chorobowe.

Więcej o pracy u nas ...


Decyzja Wojewody nr 2 / 9423.6/ 2021


Zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2021 r. spółka OPS SUPPORT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10 uzyskała pozwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich z 42 miejscami, w tym:
  •   36 miejscami dla osób w podeszłym wieku,
  •   6 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej w woj. opolskim

orn
_DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BORKACH WIELKICH